دلتنگ خدا...

من دلتنگم، دلتنگ خدا... دلتنگ با او بودن... در کنار او بودن... نوشیدن جام شراب محبت او در سرزمین اصلی ام، یعنی عند ملیک مقتدر...

اسفند 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست